آیا قسمت و سرنوشت از قبل تعیین شده یا دست ماست ؟؟؟

با شناخت علایق و کسب مهارت‌ها، سکان تغییر و تحول زندگی و شغل خودتون رو تو دستتون بگیرید و هدایت کنید …