برندینگ دیجیتال چیست؟

خدمات برندینگ اوج شید

با گسترش فناوری های دیجیتال، یک سری مفاهیم مربوط به این عرصه نیز شکل گرفت. به یک محصول یا خدمات در فضای دیجیتال که مورد توجه مدیران کسب و کار قرار گرفته است. بردینگ دیجیتال واعتباربخشی گفته می شود.

ساخت برند در کسب وکارهای سنتی نیز مورد توجه بسیاری از مدیران بوده است. با این تفاوت که اعتبار بخشی و برندینگ در یک کسب و کارهای سنتی مستلزم زمان زیاد و تنها به منطقه فعالیت آن کسب و کار محدود می شود. ولیکن در عصر دیجیتال با توجه به تئوری دهکده جهانی و ایجاد کسب و کارهای بین الملل، به مرور تمرکز مدیران کسب و کار برای ایجاد یک برند فرا منطقه ای بیشتر می شود. این فراگیری مباحث تخصصی در این نوع از بازاریابی، روزبه روز مورد توجه قرار می گیرد.